best feedback

چشمی درب اتوماتیک

چشمی درب اتوماتیک وسیله ای است که جلوی درب کنترلی متصل می شود. کار چشمی به این شکل است که زمانی که روبه روی هم قرار می گیرند یک خط مادون قرمز که با چشم غیر مصلح قابل دید نمی باشد جلوی درب ایجاد می کند.

هنگامی که کسی یا چیزی بین این دو چشمی قرار می گیرد رابطه ی نوری آنها قطع شده و به صورت  اتوماتیک به دستگاه مرکزی کنترل درب  اتوماتیک فرمانی صادر می کنند این فرمان می توان ایستادن درب در همان نقطه و باز شدن در باشد به این شکل از خطرات احتمالی جلوگیری می کند.

ظاهرچشمی:داخل مدار چشمی های درب اتوماتیک یکسان نمی باشد زمانی که به درب روی آن را بردازید ظاهر متفاوتی دارند. دلیل این تفاوت است که یکی از چشمه ها فرستنده است و دیگری کیرنده بایدعملیات تحلیل امواج مادون قرمز را انجام  دهد از مدارهای بیشتری در ان استفاده شده است چشمی گیرنده rxوفرستنده راtxمی نامند.

روش تست سالم بودن چشمی:شما می توانید دوربین موبایل خود را روشن کرده  و از طریق دوربین به چشمی نگاه کنید در این صورت اگرچشمی سالم باشد نوری از آن بیرون می آیدبا چشم قابل دید نیست .وناگفته نماند که زمانی که چشمی makeessay essaysonlines.com مانعی را تشخیص دهد سالم است.

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.

فهرست عناوین
×
فهرست